LEAF

life encounter a foundation

เราคือใคร


ราชื่อ Dick & Johanna de Koning และเราอาศัยอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่ปี 1986


เมื่อก่อนทำงานกับชาวอพยพจากประเทศลาว แล้วหลังจากนั้นได้ช่วยเหลือคนไทย


และคนต่างชาติ ด้วยการให้คำปรึกษาผ่านสำนักงานของเราที่ กทม.

นิวเคาน์เซ็ลลิ่ง เซอร์วิส             

มีภาระหน้าที่ ที่จะช่วยเหลือครอบครัวและบุคคลส่วนตัวในความต้องการช่วยเหลือด้าน


อารมณ์  ด้วยการให้คำปรึกษาและการอบรม ช่วยเหลือคนต่าง ๆ ที่จะกลายเป็นบุคคล


ที่จะช่วยผู้อื่น ๆ ต่อไปได้


เราทั้งสองจบการศึกษาด้านการให้คำปรึกษาในด้านจิตวิทยาและด้านการอภิบาล


และมีคนไทยที่ร่วมรับใช้กับเราในด้านนี้ เพื่อการช่วยเหลือคนไทย


ประสบการณ์ของเราในการจัดการอบรมสุดสัปดาห์เผชิญชีวิตคู่


ตั้งแต่ปี 2000 ได้สอนบทเรียนที่มีคุณค่ามากมายกับเรา


เรามีครอบครัวที่เติบโตแล้ว ที่สามารถดูแลตนเองได้แล้ว (และมีลูกหลานด้วย)

ภาระหน้าที่ของเรา

เราอยู่ที่นี่เพื่อสร้างโอกาสให้คนต่าง ๆ มีชีวิตที่จะพัฒนาชีวิตที่สมดุลและการเสริมสร้าง


ชีวิตของครอบครัวต่าง ๆ และบุคคลส่วนตัว ที่จะเติบโตมากขึ้นด้านอารมณ์ ด้านการ


มี่สายสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และด้านฝ่ายวิญญาณ เราจะช่วยให้เขาพัฒนาทักษะอาชีพ


และทักษะด้านศิลปะด้วยการจัดทุนการศึกษาและช่วยด้านการโค้ชชิ่ง


ในการเรียนหนังสือ เราช่วยเขาในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

ค่านิยมที่เป็นหลักของเราคือ

ขอร่วมกับ LEAF ในการดำเนินชีวิตแบบสามอย่างต่อไปนี้ความสัมพันธ์ หลักแห่งภารหน้าที่ของเราคือการพัฒนาความสัมพันธ์ ที่จริงใจ


และด้วยน้ำใสใจจริง ที่เห็นความสำคัญของการสื่อสาร แบบโปร่งใส และเป็นหลักฐาน


ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความหมาย ลึกซึ้ง  LEAFจะสร้างโครงการต่าง ๆ


บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่สมดุล และที่ยอมรับการแบกความรับผิดชอบต่อตัวเอง


และคนอื่น ๆ ด้วยคุณภาพ  LEAF จะช่วยเหลือบุคคลส่วนตัวที่จะค้นพบตะลันต์ความสามารถของเขาเอง


และจะจัดการโค้ชชิ่ง เพื่อความสร้างสรรค์ของเขาจะเบิกบานมากขึ้น


และมุ่งมั่นการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต  

                                                              


การศึกษา
LEAF เชื่อว่าการมีชีวิตที่เกินธรรมดาจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่ดี ๆ

LEAF จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเพิ่มความสนใจในชุมชล เพื่อการพัฒนาของประทาน

ในบุคคลต่าง ๆ และค้นพบเป้าหมายของมนุษย์ คือการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่สุด