LEAF

life encounter a foundation

ข่าวล่าสุดของ LEAF

ไม่นานมานี้ LEAF มาถึงข่าวในเมืองที่กล่าวว่า  มีการเตรียมโอกาสที่จะปรับปรุงระบบ


น้ำดื่มของผู้อาศัยในหมู่บ้านแม่จ๋าน้อยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้น


ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559


เมื่อในฤดูร้อนทุกคนจะประสบกับการมีน้ำจำกัดในหมู่บ้านของเขา


มีฟาร์มแห่งหนึ่ง   (ที่อยู่นอกเขตของหมู่บ้าน) ที่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นพิเศษในเดือน


กุมภาพันธ์ เราช่วยเขาในการขุดบ่อบาดาลและที่สำหรับเก็บน้ำได้ เพื่อที่จะรักษาน้ำ


บาดาลและการใช้น้ำเพื่อการรดน้ำในสวนและสำหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการใช้น้ำ


ภายในบ้าน และเพื่อการเลี้ยงปลาด้วย


รูปต่าง ๆ ที่นี่แสดงถึงงานที่ทำได้แล้ว ฟาร์มนี้ไม่สามารถได้รับผลประโยชน์หาก


ปราศจากวิศวกร ที่จะมาเยี่ยมและช่วยเหลือในเดือนมีนาคม เพราะว่าฟาร์มอยู่ไกลเกิน


ไปจากหมู่บ้าน บอน้ำนี้ถูกขุดจากบ่อบาดาลทางธรรมชาติ และเดี๋ยวนี้มันกำลังเติมน้ำ


ด้วยธรรมชาติ ชาวนาสามารถดึงน้ำได้จากแหล่งน้ำแห่งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ทั่วไป