LEAF

life encounter a foundation

วิสัยทัศน์และ ภารกิจพิเศษ

LEAFส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย

 


ความสนใจของเราและความฝันที่มีในอนาคต 


มูลนิธิชีวิตเบิกบานเป็นองค์กรเกี่ยวข้องการเผชิญกับตัวเอง, คนอื่น ๆ และผู้ที่สำคัญ


ที่สุด ด้วยการมีประสบการณ์กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ด้วยโคชชิ่ง และด้วยการ         


พัฒนาทักษะต่าง ๆหัวใจของมูลนิธิคือการพัฒนาชีวิตที่สมดุลและการเสริมสร้างชีวิตของครอบครัวต่าง


ๆ และบุคคลส่วนตัว 


มูลนิธิชีวิตเบิกบานจะช่วยกลุ่มคนดังกล่าวที่จะเติบโตมากขึ้นด้านอารมณ์  


ความสัมพันธ์ที่ดี และด้านจิตวิญญาณมูลนิธิชีวิตเบิกบานจะช่วยเหลือบุคคลในการพัฒนาทักษะ                                  


(ด้านอาชีพและ ด้านศิลปะ) ด้วยการมอบทุนการศึกษา เงินทุนยืมส่วน


หนึ่ง และด้วยการเป็นโค้ชเราเพาะปลูกเมล็ดเล็ก ๆ เพื่อการสร้างชีวิตพอเพียงสำหรับครอบครัว  


และบุคคลส่วนตัว


LEAF กำลังแตกแขนงถึงผู้ซึ่งขัดสนและบุคคลต่างๆ ที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตเบิกบาน